Vedtægter for Løjt Forsamlings- og Kulturhus

§ 1. Navn og adresse.
Foreningen Løjt Forsamlings – og Kulturhus Løjt Nørregade 1, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Tlf.: Mobil 24 42 62 44 – CVR. nr. 26160731

§ 2. Formål:
Foreningens formål er at drive og opretholde Løjt Forsamlings- og Kulturhus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes Amtsforening.

§ 3. Medlemmer
Et medlemskab af Foreningen kan tegnes af enkeltpersoner/husstanden, foreninger eller lignende. Kvittering for betalt kontingent betragtes som medlemsbevis Medlemskontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen gældende for året efter, og opkræves hvert år i januar eller februar måned.

§ 4. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed og skal afholdes inden udgangen af marts.
Indvarslingen skal bekendtgøres/annonceres senest 14 dage før afholdelse.

Alle der har betalt kontingent har tale- og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:
Generalforsamlingens dagsorden
Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Pkt. 2 Valg af 2 stemmetællere
Pkt. 3 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning v/formanden
Pkt. 4 a Forelæggelse af regnskab v/kassereren 4b Fastsættelse af kontingent for det kommende år
4c Fremlæggelse af budget v/kassereren
Pkt. 5 Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen)
Pkt. 6a Valg af: Bestyrelsesmedlemmer + 2 Suppleanter
       6b Valg af 2 Revisorer + 1 Suppleant (SE § 5 – Valg)
Pkt. 7 Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling Skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder derom.
Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsen
Valg Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og har herefter myndighed til at lede Foreningen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år, således at der i lige år er 4, i ulige år 3 på valg.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 1 år – disse har ret til at deltage i alle møder i foreningen.
Der vælges 2 revisorer + 1 suppleant for disse.

Opgaver Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær og booker.
Bestyrelsen udformer selv sin forretningsorden, ligesom den kan oprette et forretningsudvalg.

Formanden repræsenterer foreningen i alle forhold og kan, sammen med bestyrelsen, udpege andre til at varetage særlige opgaver. Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører regnskab med bilag herfor. På hvert bestyrelsesmøde orienteres bestyrelsen om foreningens økonomi.

Sekretæren refererer alle foreningens møder samt udfører aktuelle opgaver i samarbejde med formanden.

Bookeren foretager udlejning af Forsamlingshuset med skriftlig kontrakt efter de gældende priser og gør lejer bekendt med de gældende ordensregler for leje af Forsamlingshuset.

Bestyrelsen Udarbejder et medlemskartotek og sørger for opkrævning af kontingent. Udarbejder ordensregler for udlejning af Forsamlingshuset. Udarbejder aftaler vedr. rengøring. Udarbejder kontrakt for udlejning af lejlighed på 1. Sal. Fører tilsyn med Forsamlings- og kulturhusets inventar samt de tekniske installationer. Aftaler viceværtfunktioner vedr. ejendommen.

§ 6. Økonomi
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Foreningens likvide midler skal være anbragt i et pengeinstitut.
Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende, som forpligter foreningen, skal godkendes af den samlede bestyrelse og der skal orienteres herom på førstkommende generalforsamling.

§7. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer forelægges på den ordinære generalforsamling. For at forslaget kan godkendes, skal der opnås flertal af de afgivne stemmer.

§ 8. Foreningens ophør
Hvis Foreningen opløses, påhviler det den siddende bestyrelse at varetage de tiloversblevne økonomi og drage omsorg for at alle forpligtelser i forbindelse hermed bliver overholdt.

§ 9. Anvendelse af eventuelle midler ved Foreningens opløsning
1: Ved opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet Forsamlingshus, forening, eller lignende, stilles overskydende midler til rådighed for lignende foreninger med et almennyttige og humanitære formål. 2: Den opløsende generalforsamling beslutter, hvem der skal forestå den økonomiske afvikling (kurator) af evt. midler.

Vedtægterne er senest forelagt og godkendt på generalforsamlingen den 4. marts 2020.


Løjt Forsamlings- og Kulturhus
Løjt Nørregade 1, 6200 Aabenraa
Telefon: 244 26 244
Mail: lojtforsamlingshus@gmail.com

CVR: 26160731

© 2015 valodia.net. All Rights Reserved. Designed lojtland.dk