VEDTÆGTER
for Løjt Forsamlings- og Kulturhus

 
§ 1. Navn og adresse.
Foreningens navn Løjt Forsamlings- og Kulturhus.
Løjt Nørregade 1, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Tlf.: Mobil 24 42 62 44 - CVR nr. 26160731
§ 2. Formål
1. At skabe et almennyttigt samlingssted til arrangementer af fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig og selskabelig art.
2. At drive Forsamlingshuset på en økonomisk og tilstandsforsvarlig måde.
3. At udleje Forsamlingshuset til foreninger eller private efter gældende regler.
4. At arbejde for styrkelse af økonomien i form at tiltag i eget regi eller i samarbejde med andre foreninger.
§ 3. Medlemmer
1. Et medlemskab af Foreningen kan tegnes af enkeltpersoner, foreninger eller lignende.
2. Der udstedes medlemskort med navn, adresse, tlf.nr. samt evt. mail-adresse.
3. Medlemskontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen og opkræves hvert år i andet kvartal.
§ 4. Ordinær generalforsamling
1. Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed og skal afholdes inden udgangen af marts måned.
Indvarslingen skal bekendtgøres/annonceres senest 14 dage før afholdelse.
2. Alle med gyldigt medlemsbevis har tale- og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.
3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:
Generalforsamlingens dagsorden
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Pkt. 2 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning v/ formanden
Pkt. 3 Forelæggelse af regnskab og budget v/ kassereren
Pkt. 4 Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.)
Pkt. 5 Valg af 2 stemmetællere.
Pkt. 6 Valg af: Bestyrelsesmedlemmer + 2 Suppleanter – 2 Bilagskontrollører + 1 Suppleant
( SE § 5 - Valg)
Pkt. 7 Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling
Skal afholdes når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder derom.
Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling.
§ 5. Bestyrelsen
Valg
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og har herefter myndighed til at lede Foreningen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer der vælges for 2 år, således at der i lige år er 4, i ulige år 3 på valg.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, de vælges for 1 år – disse har ret til at deltage i alle møder i foreningen.
Der vælges 2 bilagskontrollører + 1 suppleant for disse.
Opgaver
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær og booker..
Bestyrelsen udformer selv sin forretningsorden, ligesom den kan oprette et forretningsudvalg.
Formanden repræsenterer Foreningen i alle forhold og kan, sammen med bestyrelsen, udpege andre til at varetage særlige opgaver.
Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne.
Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører regnskab med bilag herfor.
På hvert bestyrelsesmøde orienteres bestyrelsen om Foreningens økonomi.
Sekretæren refererer alle foreningens møder samt udfører aktuelle opgaver i samarbejde med formanden.
Bookeren foretager udlejning af Forsamlingshuset med skriftlig kontrakt efter de gældende priser og
gør lejer bekendt med de gældende ordensregler for leje af Forsamlingshuset.
Bestyrelsen
- udarbejder et medlemskartotek og sørger for opkrævning af kontingent
- udarbejder ordensregler for udlejning af Forsamlingshuset
- udarbejder aftaler vedr. rengøring
- udarbejder kontrakt for udlejning af lejlighed på 1. Sal
- fører tilsyn med Forsamlings- og Kulturhusets inventar samt de tekniske installationer
- aftaler viceværtfunktioner vedr. ejendommen
§ 6. Økonomi
Foreningens regnskabsår løber fra 1.januar til 31.december.
Foreningens likvide midler skal være anbragt i et pengeinstitut.
Foreningen hæfter alene med sine aktiver.
Pantsætning, optagelse af lån eller lignende, som forpligter foreningen, skal godkendes af den samlede bestyrelse og der skal orienteres herom på førstkommende generalforsamling.
§ 7. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer forelægges på en ordinær generalforsamling.
For at forslaget kan godkendes, skal det opnå flertal af de afgivne stemmer.
§ 8. Foreningens ophør
Hvis Foreningen opløses, påhviler det den siddende bestyrelse at varetage de tiloversblevne økonomiske midler, samt drage omsorg for at alle forpligtelser i forbindelse hermed bliver overholdt.
§ 9. Anvendelse af eventuelle midler ved foreningens opløsning.
1: Ved opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, forening, eller lignende, stilles evt. overskydende midler til rådighed for lignende foreninger med almennyttige og humanitære formål.
2: Den opløsende generalforsamling beslutter, hvem der skal forestå den økonomiske afvikling (kurator) evt. midler.
3: Der kan ikke ske udlodning til foreningen – Løjt Forsamlings- og Kulturhus` medlemmer.
 
Vedtægterne er forelagt og godkendt på generalforsamlingen Dato/år: 21.03 2013

 


Løjt Forsamlings- og Kulturhus
Løjt Nørregade 1, 6200 Aabenraa
Telefon: 244 26 244
Mail: lojtforsamlingshus@gmail.com

CVR: 26160731

© 2015 valodia.net. All Rights Reserved. Designed lojtland.dk